L'oficina de Barcelona romandrà tancada el dijous 28 de març. Es poden posar en contacte amb nosaltres al telèfon de Granollers 93 861 12 28 o enviant correu a [email protected]

Condicions generals

“Clausulat 2000” Les següents condicions generals estan inspirades en el Clausulat 2000 pactat entre l’Associació Catalana d’Agències de Viatges, l’Associació de Consumidors i el Departament de Consum, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. Aquestes condicions el transcriuen, integrament. El fet d’adquirir o participar en qualsevol dels viatges ofertats en aquest opuscle expressa per part del consumidor la conformitat de totes i cadascuna de les Condicions Generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte, sense que sigui necessària la transcripció escrita individualitzada. En cas de qualsevol reclamació, l’organitzador i el viatger se sotmeten a la Junta d’Arbitratge del Departament de Consum, Comerç i Turisme de Barcelona, amb renúncia expressa d’una altra jurisdicció.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

L´organització tècnica dels viatges presentats en aquest opuscle està realitzada per VIATGES EUROVACANCES, S.A. amb Títol GC 43MD i C.I.F. A-58217076.

I. Contractació del viatge combinat

1. Sol·licitud de reserva

1. El consumidor que desitja contractar un viatge combinat fa una “sol·licitud de reserva”. Després de la sol·licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es compromet a realitzar les gestions oportunes per obtenir la confirmació de la reserva d’acord amb el nombre de places disponibles i el període per al qual s’ha sol·licitat.

2. Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, han de posar en coneixement de l’agència detallista tal situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques. D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual es trobi reduïda per participar en el viatge per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, per la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants al viatge.

3. En el moment de la sol·licitud de la reserva l’agència podrà reclamar al consumidor el dipòsit d’una suma equivalent, com a màxim, al 20% del preu del viatge la reserva del qual sol·licita. Si es confirma la reserva, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes, si s’escau, les despeses de gestió que siguin raonables.

4. Si el consumidor sol·licita l’elaboració d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el consumidor accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, i aquesta li pot confirmar els serveis que comprèn, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.

Sempre que no els pugui confirmar, l’agència haurà de retornar les quantitats entregades pel consumidor.

5. En tots els supòsits anteriors, si l’agència no pot oferir el viatge sol·licitat i ofereix al consumidor la realització d’un viatge anàleg o un altre de diferent, llevat que s’indiqui expressament el contrari, s’entendrà que manté l’oferta durant 24 hores. En aquests casos, el contracte es farà si el consumidor accepta l’oferta dins d’aquell termini o del que expressament s’hagi establert.

2. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és de compliment obligatori per a ambdues parts.

3. Pagament del preu

1. En el moment de la perfecció del contracte el consumidor haurà d’abonar una suma que correspongui al 40% del preu del viatge combinat o, si s’escau, completar fins a aquest import les quantitats que hagi entregat a compte. Si el consumidor no fa aquest pagament, l’agència el requerirà perquè l’efectuï en el termini raonablement breu que li fixi.

2. El pagament de la resta del preu s’efectuarà quan l’agència ofereixi l’entrega al consumidor dels títols de transport, tiquets de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat. Si el consumidor no efectua el pagament, l’agència el requerirà perquè l’efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa cap termini, s’entendrà que el pagament s’haurà de fer com a molt tard 7 dies abans de la sortida.

3. L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per al desistiment abans de la sortida si el consumidor no fa qualsevol dels pagaments previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.

II. Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

4. Prestacions

1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en el fullet o programa, així com de les indicacions relatives a aquesta informació que s’hagin fet en confirmar la reserva.

2. No obstant això, l’agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en el fullet abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament per escrit al consumidor.

5. Allotjament

Llevat que s’indiqui una altra cosa en el fullet o es disposi en condicions particulars:

a) En relació amb aquells països en els quals hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fullet recull la classificació turística que s’atorga en el país corresponent.

En aquells en què no existeix cap classificació oficial, la categoria que s’indica en el fullet és simplement orientativa. En tot cas, l’agència ha de vetllar per la màxima correspondència entre la qualificació utilitzada i les expectatives que això pugui generar raonablement en un consumidor espanyol.

b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes en cada país. Generalment, l’habitació es pot ocupar a partir de les catorze hores del dia d’arribada i s’ha de desocupar abans de les dotze hores del dia de sortida, amb independència de l’hora en què estigui prevista l’arribada a l’hotel o de l’hora en què estigui prevista la continuació del viatge.

c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals s’afegeixen un o dos llits, que solen ser un sofà llit o un llit plegable, excepte en certs establiments on, en lloc de llits addicionals, s’empren dos llits més grans.

6. Transport

1. El consumidor s’ha de presentar en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència o, si no, pel fullet. Per regla general, en el cas de transport aeri l’antelació mínima és d’una hora i mitja sobre l’horari de sortida previst.

2. Si el consumidor no pot fer el viatge perquè no s’ha presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el règim previst per l’apartat 14 per a la falta de presentació a la sortida o, si s’escau, el previst en l’apartat 12 per al desistiment del consumidor.

3. La pèrdua o el dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o d’altres objectes que el consumidor porta amb ell i conserva sota la seva custòdia són exclusivament pel seu compte i risc.

7. Altres serveis

1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.

2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.

III. Drets de les parts abans de començar el viatge

8. Modificació del contracte

1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre aspecte referit a les prestacions i l’agència els pot efectuar, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals justificades que hagi causat aquesta modificació, com també una prima per modificació de la reserva que no podrà excedir el 3% del preu del viatge.

2. Abans de la sortida, l’agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins del viatge segons les seves característiques generals o especials.

3. En el supòsit que l’agència es vegi obligada a fer canvis significatius, ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en la qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència dins els tres dies següents al dia que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

9. Revisió del preu

1. L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:

a) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.

b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.

c) De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com ara taxes d’aeroport, embarcament, desembarcament i similars inclosos en el preu.

2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contravalor de la moneda del país de destinació i els preus, les taxes i els impostos aplicables en la data d’edició del fullet. En cas de circuits que incloguin dos països o més, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data.

3. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, l’agència ho posarà immediatament en coneixement del consumidor, el qual podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència dins els tres dies següents al dia que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

10. Drets del consumidor en cas de resolució

1. En els supòsits en què el consumidor, d’acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte, podrà optar entre:

a) Que li reemborsin en el termini màxim d’un mes totes les quantitats pagades, o

b) Que, sempre que l’agència pugui proposar-li-ho, li ofereixin un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge, ofert és de qualitat superior, l’agència no li exigirà cap suplement.

També podrà acceptar la realització d’un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l’agència li deduirà la diferència de preu.

2. En ambdós casos, el consumidor té dret a reclamar la indemnització prevista per al supòsit de cancel·lació del viatge a l’apartat 13 i en els mateixos termes.

11. Cessió de la reserva

1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fullet i en el contracte per fer el viatge combinat.

2. La cessió s’ha de comunicar per qualsevol mitjà a l’agència i serà gratuïta si l’agència rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del viatge. Si es desitja fer-ho posteriorment i l’agència la pot acceptar, podrà exigir al consumidor una prima per cessió que no excedirà el 3% del preu del viatge.

3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, com també de les despeses addicionals justificades que pugui haver causat la cessió.

12. Dret de desistiment del consumidor

1. El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. No obstant això, si aquest desistiment es produeix dins els 15 dies anteriors a la sortida del viatge, haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà de:

a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 10 dies i de menys de 15 dies.

b) El 15% del preu del viatge si es produeix amb una antelació entre 10 i 3 dies.

c) El 25% del preu del viatge si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

2. El consumidor no haurà d’abonar cap percentatge en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi de participar en el viatge.

3. En tots els casos, el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió i anul·lació que produeixi el desistiment.

4. El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba a coneixement de l’agència.

5. Conegut el desistiment, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagi abonat en el termini màxim d’un mes, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i les penalitzacions.

6. Si el viatge combinat està subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara nòlit d’avions, vaixells, tarifes especials o altres d’anàlogues, les despeses de gestió, les despeses d’anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui de manera explícita el fullet per a aquell viatge o les acordades de manera particular en el document contractual.

13. Cancel·lació del viatge per part de l’organitzador

1. La cancel·lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dóna dret a resoldre el contracte amb els drets previstos a l’apartat 10.

2. Si la cancel·lació del viatge es comunica dins els dos mesos anteriors a la sortida, l’agència haurà d’abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:

a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i de menys de 2 mesos.

b) El 10% del preu del viatge si es produeix amb una antelació entre 15 i 3 dies.

c) El 25% del preu del viatge si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

3. No hi ha obligació d’indemnitzar en els supòsits següents:

a) Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en el fullet o en el contracte per al viatge combinat. En aquest cas, l’agència ha de comunicar per escrit la cancel·lació al consumidor abans de la data límit fixada en el fullet o en el contracte. Si no n’hi ha, l’agència ha de notificar la cancel·lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.

b) Quan la cancel·lació del viatge es degui a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l’agència, anormals i imprevisibles les conseqü.ncies de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat que s’hagués actuat amb la diligència deguda.

14. Falta de presentació a la sortida

1. Existirà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el viatge i no es presenta en el temps i el lloc previstos per a la sortida. En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats entregades i continua obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.

2. Tanmateix, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats entregades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d’anul·lació. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi de participar en el viatge i comunicar a l’agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.

IV. Drets i deures de les parts després d’iniciar el viatge 

15. Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

1. Quan el consumidor comprovi durant la realització del viatge que hi ha algun defecte o es produeix la falta de prestació d’algun servei contractat, ho haurà de comunicar en el mateix lloc i tan aviat com sigui possible a l’organitzador o al detallista i, si s’escau, al prestador del servei de què es tracti. La comunicació s’haurà de fer per escrit o en qualsevol altra forma en què en quedi constància.

Un cop rebuda la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’actuar amb diligència per trobar-hi les solucions adequades.

2. Si du a terme la comunicació en el termini i de la forma indicats, el document que l’acrediti l’exonerarà d’aportar proves ulteriors sobre l’existència del defecte, llevat que l’organitzador, el detallista o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades, i així ho hagin fet constar.

3. Si el consumidor no efectua la comunicació en el termini i de la forma indicats, haurà de provar els defectes que al·legui d’acord amb els criteris generals de prova, i seran a càrrec seu tots els danys que es produeixin o que s’agreugin per la falta de comunicació.

16. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador

1. L’agència haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte. Són una part important dels serveis previstos aquells la falta de realització dels quals impedeix el desenvolupament normal del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar del consumidor mitjà d’aquesta mena de viatges que el continuï en aquelles circumstàncies.

2. L’agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

3. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l’agència, no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.

4. Si les solucions adoptades per l’organitzador són inviables o el consumidor no les accepta per motius raonables, l’agència haurà de:

a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per retornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que tots dos hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada.

b) Reemborsar-li el preu pagat amb la deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins al final del viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge és imputable al consumidor.

c) Abonar-li la indemnització que, si s’escau, sigui procedent.

17. Desistiment del consumidor durant el viatge

1. El consumidor té dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats entregades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.

2. Si el desistiment obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor que li impedeixi de continuar el viatge, l’agència està obligada a prestar-li l’assistència necessària i, si s’escau, a abonar- li l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses d’anul·lació degudament justificades que corresponguin.

3. En tots dos casos, totes les despeses suplementàries ocasionades pel desistiment, i en particular les de repatriació o trasllat al lloc d’origen, són a càrrec del consumidor.

18. Deure de col·laboració del consumidor al desenvolupament normal del viatge

1. El consumidor s’haurà d’atenir a les indicacions que li faciliti l’agència per a l’execució adequada del viatge, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup tindrà el respecte degut als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el desenvolupament normal del viatge.

2. La infracció greu d’aquests deures faculta l’agència per resoldre el contracte de viatge combinat. En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de retorn, l’agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que hagin convingut tots dos. L’agència tindrà dret, a més a més, a la indemnització que sigui procedent pels danys imputables a la conducta del consumidor.

V.  Responsabilitat  contractual  per  compliment  defectuós  o  incompliment 

19. Distribució de la responsabilitat

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el consumidor del compliment correcte del contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat.

2. L’agència organitzadora i l’agència detallista responen davant el consumidor tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme les seves auxiliars o altres prestadors de serveis.

3. L’agència organitzadora, pel fet de ser la que planifica el viatge combinat, respon dels danys causats al consumidor per la no-execució o execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat, així com dels danys que derivin de l’incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

4. L’agència detallista, pel fet de ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una agència organitzadora, respon dels danys causats al consumidor pels errors que hagi comès en el moment d’informar-lo sobre el viatge combinat, per haver omès la informació que havia de proporcionar-li, per no haver-li entregat la documentació necessària per a la realització correcta del viatge i, en general, per haver incomplert qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

5. Quan en el contracte concorrin conjuntament diferents organitzadors o detallistes, sigui quina sigui la seva classe i les relacions que hi hagi entre ells, la responsabilitat entre organitzadors o entre detallistes serà solidària.

20. Causes d’exoneració de responsabilitat 

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.

b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i tinguin un caràcter imprevisible o insuperable.

c) Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, amb unes conseqü.ncies que no s’haurien pogut evitar, a pesar d’haver actuat amb la diligència deguda.

d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si s’escau, l’organitzador, malgrat haver-hi posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

21. Deure del consumidor de minorar els danys

En tot cas, el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que es puguin derivar de la no-execució o execució deficient del contracte o per evitar que s’agreugin. Els danys que derivin del fet de no haver adoptat aquestes mesures seran a càrrec del consumidor.

22. Deure d’assistència de l’agència

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista, a pesar d’estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a prestar l’assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.

2. No existirà el deure d’assistència previst en l’apartat anterior quan els defectes produïts durant l’execució del contracte siguin atribuïbles de manera exclusiva a una conducta intencionada o negligent del consumidor.

23. Limitacions de responsabilitat dels convenis internacionals 

Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, el rescabalament dels danys corporals i no corporals que resultin de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions estarà subjecte a les limitacions que aquests convenis estableixin.

24. Limitació de responsabilitat per danys no corporals

1. Quan les prestacions del viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals:

a) les indemnitzacions per danys no corporals quedaran limitades per tots els conceptes al doble del preu del viatge, inclosos els danys morals no derivats d’un dany corporal i els reemborsaments que s’hagin d’efectuar.

b) la indemnització de l’agència organitzadora pels danys derivats de pèrdua o deteriorament de l’equipatge quedarà limitada a 350 euros.

2. No regiran les limitacions previstes en els dos apartats anteriors si l’agència o els prestadors de serveis han provocat intencionadament els danys o han actuat de manera temerària sabent que probablement es produirien.

25. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.

2. El consumidor haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que es puguin derivar de la falta d’aquesta documentació seran a càrrec seu, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva repatriació eventual.

3. Si l’agència accepta l’encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes en l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat, així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi d’efectuar davant la representació diplomàtica o consular corresponent. En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables d’acord amb la diligència normalment exigible pels retards en l’obtenció de la documentació necessària o per falta o insuficiència de documentació.

26. Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

1. Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com ara la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres d’anàlogues, que no estan incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu en ocasió del viatge o durant el seu transcurs.

En aquests casos, l’agència haurà d’indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat.

2. Si l’agència intervé en la contractació d’aquestes prestacions, hi respondrà d’acord amb les regles específiques del contracte que efectuï.

VI. Reclamacions i accions derivades del contracte

27. Llei aplicable 

Aquest contracte de viatge combinat es regeix pel que acordin les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, les normes autonòmiques vigents en el lloc de formalització del contracte i, si no n’hi ha, pel que disposa la Llei 21/1995, de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats.

28. Reclamacions a l’agència

1. Sens perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no-execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista en el termini màxim de 30 dies, a comptar des del dia en què havia de finalitzar el viatge.

2. En el termini màxim de 30 dies més l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, hauran de contestar per escrit les reclamacions formulades dins de termini.

3. En aquesta fase, el consumidor i l’agència podran sol·licitar la mediació de l’Administració competent o dels organismes que es constitueixin a aquest efecte per trobar per si mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.

4. Si el conflicte no es pot resoldre mitjançant la reclamació a l’agència, el consumidor podrà sotmetre’l a arbitratge de consum si l’agència reclamada s’ha adherit prèviament al sistema arbitral de consum o, en tot cas, reclamar en via judicial.

29. Arbitratge de consum

1. Si l’agència reclamada s’ha adherit prèviament al sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la junta arbitral de consum d’àmbit autonòmic que sigui competent en el lloc de formalització del contracte o a la junta a la qual s’hagi adherit, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des del dia en què havia de finalitzar el viatge.

2. No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en les quals concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.

3. Llevat que s’hagi fixat una altra cosa en l’oferta pública de sotmetiment al sistema arbitral de consum, l’arbitratge serà de dret i el procediment arbitral es regirà pel que disposa el Reial decret 636/1993, de 3 de maig. Es limitarà a les reclamacions d’una quantia inferior a 1.000 euros per persona i d’un màxim total de 5.000 euros per reclamació.

4. El laude que dicti el tribunal arbitral designat per la junta arbitral de consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

30. Accions judicials

1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar en via judicial davant els tribunals del lloc de formalització del contracte.

2. El consumidor només podrà ser demandat davant els tribunals del lloc de formalització del contracte.

3. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys, a comptar des del dia en què havia de finalitzar el viatge.

NOTA: L’agencia tindrà dret a l’anul·lació del viatge fins a 21 dies abans de la sortida, en cas de no arribar al mínim d’inscripcions establert en el detall de cada viatge. El Client tindrà dret a iniciar el viatge contractat, sempre que Eurovacances hagi cobrat l’import en la seva totalitat.

Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-te?